IMASHITA,@Katsuhiro
Co-President (Licensed Patent Attorney receiving the additional indication of specific infringement litigation representation work. Registered No: 11579)@
A certified consulting engineer (chemical department) Registered No: 34798

Expertise:Semiconductors, Optics, Materials, Thin Films, Equipments, Components, Chemistry, Packaging
Education:
Graduated from Department of Inorganic Materials and graduated master course of Science and Engineering, Tokyo Institute of Technology
Carriers:
Registered as a certified consulting engineer (chemical department) in 1997.
Registered attorney in January 2000 and joined a patent office.
Established Patent Firm I'll in January 2003.

Worked as an engineer at Research and Development Department of Kirin brewery Co.,Ltd. The fields of research and development were dielectric and ferroelectrics thin films by metalorganic chemical vapor deposition (MOCVD) method, techniques of evaporation to the three-dimentional glass objects, optical property of glass (SHG,PHB, Laser), glass construction materials, Inorganic-Organic system materials, press lenses, sealing glass, food and new packaging (container). Experience of development of food packaging and containers.
A member of advisers of invention at Japan Patent Attorneys Asssociation.


Papers:1."Preparation of TiO2-ZrO2 Films by MOCVD", iJ. Chem. Soc. Japan) no 12 pp1395- 1401 (1990)
2."Formation of Epitaxial Pb(Zr,Ti)O3 Films by CVD.", (J. Ceram. Soc. Japan), vol. 99 no 3 pp248-250 (1991)
3."Growth of Epitaxial PLZT Films by CVD",(J. Ceram. Soc. Japan), vol. 99 no 12 pp1169-1171 (1991)
4."Deposition Condition of Epitaxially Grown PZT Films by CVD.", iJ. Ceram. Soc. Japan,j vol.102 no8 pp795-798 (1994)
5."Characterization of Epitaxially Grown CVD-Pb(Zr, Ti)O3 Films with High Deposition Rate.", iJ. Ceram. Soc. Japan, vol. 102 no 2 pp114-118 (1994)
6. "Intellectual Property Rights from developer's points of view" (JPI Journal, Japan)
pp.26 - pp30, (April, 2004)

© 2011 Patent Firm I'll All rights reserved.